การกู้ยืมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

“การกู้ยืมเงิน 2,000 บาท ขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้กู้ หากไม่มีฟ้องร้องบังคับเอากับผู้กู้ยืมไม่ได้”

          ปัจจุบันหากผู้ให้กู้และผู้กู้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้กู้ แต่มีการกู้ยืมเงินผ่านสังคมอิเล็กทรอนิกส์ หรอแอพพิเคชั่นต่างๆ ก็ยังสามารถฟ้องร้องบังคับเอากับผู้กู้ได้ โดยอาศัย พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 7,8 และ 9 ซึ่งต้องรวบรวมหลักฐานอันมีองค์ประกอบที่สำคัญต่อไปนี้

 1. ข้อความสนทนาเกี่ยวกับการขอกู้ยืมเงิน (Chat)
  – โดยมีข้อความที่ระบุถึงจำนวนเงินที่กู้ยืมเงิน และชื่อบัญชีผู้ใช้โดยชัดเจน
 2. บัญชีผู้ใช้ของผู้กู้ยืมเงิน (Account)
  – บัญชีผู้ใช้ผ่านสังคมอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอพพิเคชั่นต่างๆ ต้องเชื่อถือได้ 
  – มีระบบที่ปลอดภัย มั่นคง และเชื่อถือได้ เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram
 3. หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ยืมเงิน (Slip
  – ต้องมีระบุจำนวนเงิน วันที่ ให้ชัดเจน
  – ในกรณีหากผู้กู้ยืมให้โอนเงินเข้าบัญชีที่ไม่ใช่ชื่อของผู้กู้ยืมเงินนั้น ควรให้ผู้กู้ยืมเงินยืนยัน และอธิบายว่าบัญชีดังกล่าวเป็นของใคร เกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้กู้ยืมเงินด้วย
          หากมีหลักฐานดังกล่าวก็สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการฟ้องร้องต่อศาลได้ ซึ่งหลักฐานทั้งหมดต้องไม่มีการแก้ไขข้อความอย่างใด
 

***หมายเหตุ อ้างอิง คำพิพากษาฎีกาที่ 8089/2556

จ้างทนายความ จ้างหาทนายความ.com ทนายซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของลูกความทุกคน

คดีที่ต้องการจ้าง

จ้างทนายความ จ้างหาทนายความ.com ทนายซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของลูกความทุกคน

คดีที่ต้องการจ้าง

จ้างทนายความ จ้างหาทนายความ.com ทนายซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของลูกความทุกคน

คดีที่ต้องการจ้าง