การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

          การทำนิติกรรมบางประเภท  กฎหมายได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้วว่าต้องทำตามแบบ  มิเช่นนั้นการทำนิติกรรมจะเป็นโมฆะ

          ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  กฎหมายกำหนดไว้ใน  มาตรา  456  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  วรรคแรกตอนต้นว่า  “ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ ”  

          ดังนั้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จึงต้องทำเป็นหนังสือละจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   จึงจะมีผลสมบูรณ์  โดยครบทั้งสององค์ประกอบข้างต้น

แล้วอสังหาริมทรัพย์  หมายถึงอะไร ? 

          อสังหาริมทรัพย์  หมายถึง  1 . ที่ดิน  2 . ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินอันมีลักษณะเป็นการถาวร  เช่น  บ้าน  โกดัง  โรงงาน  ไม้ยืนต้น  3 . ทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน  เช่น  หิน  ดิน  ทราย  4 . ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย  เช่น  กรรมสิทธิ์ในที่ดิน  สิทธิครอบครอง  ภาระจำยอม  สิทธิอาศัย  สิทธิจำนอง  เป็นต้น

          ดังนั้น  หากต้องการทำนิติกรรมซื้อขายเกี่ยวกับ  ที่ดิน  ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินเป็นการถาวร  ทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน  หรือทรัพย์สิทธิ  จึงต้องทำเป็นหหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  456  วางหลักไว้

          เอาล่ะ  มาเข้าเรื่องกันค่ะ  การทำเป็นหนังสือนั้น  สิ่งสำคัญคือต้องมีลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย  กล่าวคือทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  อย่างเป็นลายลักษ์อักษร  แตกต่างกับการมีหลักฐานเป็นหนังสือที่มีเพียงแต่ลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญก็เพียงพอแล้ว 

          ส่วนการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ต้องมีอำนาจตามกฎหมายในการทำการนั้น ๆ ด้วย  เช่น  จดทะเบียนโอนที่ดิน  ก็ต้องไปจดทะเบียนที่กรมที่ดิน  จดทะเบียนสมรส  ก็ต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานเขต  ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจถือว่าไม่สมบูรณ์  นิติกรรมมีผลเป็นโมฆะ

          ตัวอย่างเช่น นาย A ต้องการขายบ้านพร้อมที่ดินให้ นาย B  จึงมีการทำสัญญาซื้อขายกันเป็นลายลักษณ์อักษร  ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย  และไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ที่กรมที่ดิน  การทำนิติกรรมนี้มีการทำถูกต้องครบทั้งสององค์ประกอบ  นิติกรรมซื้อขายนี้จึงสมบูรณ์

บทนิยามของคำว่า  อสังหาริมทรัพย์  อ้างอิงจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  139 

 

เขียนโดย ทค. ฐิติพร เศวตศิลป์

จ้างทนายความ จ้างหาทนายความ.com ทนายซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของลูกความทุกคน

คดีที่ต้องการจ้าง

จ้างทนายความ จ้างหาทนายความ.com ทนายซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของลูกความทุกคน

คดีที่ต้องการจ้าง

จ้างทนายความ จ้างหาทนายความ.com ทนายซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ของลูกความทุกคน

คดีที่ต้องการจ้าง